Hjem > Artikkel

Forslag til kommuneplanens arealdel til offentlig ettersyn og høring

Namdalseid kommunestyre har 22.06.2017 i sak 39/2017 vedtatt å legge ut forslag til kommuneplanens arealdel for Namdalseid kommune for 2017 – 2026 til høring og offentlig ettersyn, jfr Plan- og bygningslovens §11-14.

Planutkastet består av en kartdel, planbeskrivelse med tilhørende konsekvensutredning og ROSanalyse, samt planbestemmelser.

Planen omfatter både land- og sjøarealer i Namdalseid kommune, og inneholder mellom annet nye områder avsatt til bolig- og fritidsbebyggelse samt områder for nærings- og råstoffanlegg. Videre viser planforslaget hvilke reguleringsplaner som gjelder i planen.

Uttalelser og eventuelle innsigelser sendes på e-post til: postmottak@namdalseid.kommune.no eller per post til Namdalseid kommune, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid

Høringsfrist: 16.08.2017

Vår ref. 2014/6788–65 bes oppgitt ved henvendelse

Vedlegg:

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Klarvær 7