Ordensregeler og grensesetting ved Namdalseid skole

Skal alle ha glede og nytte av åra i skolen, må det være faste ordensregler å gå etter. Det er et krav til alle at reglene blir fulgt i undervisning og fritid på skolen og for arrangement under skolens ledelse.
Derfor må vi arbeide for et godt kameratskap ved skolen. Krangel og bråk må unngås. Vi bør være ærlige, høflige og greie mot hverandre og mot dem som arbeider i skolen, og gjøre det vi kan for at skolen skal bli en god arbeidsplass.

”FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT VED NAMDALSEID SKOLE” vedtatt av samarbeidsutvalget i sak 12/06 i møte 10. mai 2006.

 1. Vi skal alle være greie og høflige mot hverandre og mot dem som arbeider i skolen. 
 2. Vi skal vise respekt for den enkelte uavhengig av kjønn, rase, livssyn eller religion.
 1. Elever som reiser med skolebuss, skal rette seg etter skolens trivselsregler på bussen og det som sjåføren bestemmer.
 1. Mopeder, sykler og sparker skal parkeres i/ved sykkelstativene. Det er forbudt å sykle eller kjøre moped på skoleområdet i skoletida, dersom det ikke skjer som et ledd i opplæringa og under tilsyn av lærer.
 1. Du kan ikke forlate skoleområdet uten at du har fått tillatelse fra en lærer. Ved brudd på regelen vil heimen bli kontaktet. Ugyldig fravær går på ordenskarakteren.
 1. Skolen utarbeider egne rutiner for inn- og utmarsj og opphold i friminuttene som er tilpasset skoleanlegget og alderstrinnet.
 1. Papir og avfall må kastes i søppelbøttene. Husk kildesortering!
 1. Det er ikke tillatt å sparke fotball mellom skolebygningene. Ved brudd på regelen vil eleven få en advarsel fra lærer/rektor, og kontakt med heimen og involvering av foresatte ved gjentatte brudd.
 1. Det er forbudt å kaste snøball på skoleområdet. Ved brudd på regelen vil eleven få en advarsel fra lærer/rektor, og kontakt med heimen og involvering av foresatte ved gjentatte brudd.
 1. Du må holde god orden i skolesakene dine. Det skal legges plast eller papir på alle lærebøkene, slik at de ikke blir skadet. Det er ikke lov til å skrive eller bruke markeringstusj i lærebøkene. Arbeidsplassen og rommet skal være ryddig etter endt arbeidsdag.
 1. Fusk eller forsøk på fusk er ikke tillatt og kan føre til nedsatt oppførselskarakter.
 1. Du må ikke skade inventar, skolebygninger, trær eller beplantninger på skoleområdet. Dersom du har skadet noe, må du straks si i fra til kontaktlærer eller en annen lærer. Spørsmål om pålegg om oppgaver for å rette opp skader eller erstatningsansvar for skader, blir avgjort av skoleledelsen.
 1. Banning, slåssing og forstyrrelser av andres lek og aktiviteter er å vise manglende respekt og hensyn. Skolen vil kontakte heimen og involvere de foresatte i forhold til nevnte atferd.
 1. Røyking, bruk av snus eller andre rusmidler er forbudt på skolens område. Dersom du overtrer dette forbudet, sender skolen melding til heimen. Du får ikke lov til å bruke godterier, brus og tyggegummi utenom spesielle anledninger når dette er avtalt med læreren.
 1. Yttertøy og utesko skal være på gangen. Inneskoene skal bare brukes inne. Innesko settes på skohyllene når skoledagen er slutt.
 1. Klær og sko må merkes med navn. Dersom du finner noe som er mistet eller gjenglemt på skolen, skal du levere det til en lærer, vaktmester eller til kontoret.
 1. Har du en gyldig grunn til å be om fri en time, leveres melding til timelæreren. Må du ha fri flere timer eller en hel dag, levers melding til kontaktlæreren. Gjelder fritakingen for flere dager, skal rektor avgjøre. Meldingene skal være skriftlige dersom ikke annet er avtalt.
 1. Mobiltelefonen skal være avslått i timene. Datautstyr, kopimaskin og telefon skal KUN brukes etter avtale med lærer/administrasjonen. Ved brudd på dette, kan utstyr bli beslaglagt og elevene bli nektet tilgang til utstyret/internett for en kortere eller lengre tid.
 1. Alle typer straffbare forhold som skjer på skolens område vil bli meldt til politiet.
 1. Brudd på ordensreglene og regler vedtatt i skolens egne rådsorgan, skal behandles i samsvar med bestemmelsene i gjeldende Opplæringslov, forskrifter og vedtatte skoleplaner for grunnskolen.
   
Ved setting av karakterer i orden, tar en hensyn til:
-          om eleven viser vanlig god arbeidsinnsats
-          om eleven følger ordensreglene
-          om eleven har ugyldig fravær (regnes som brudd på ordensreglene)
-          om eleven tar vare på bøker og utstyr
-          innlevering av arbeid 
Ved setting av karakterer i oppførsel, tar en hensyn til;
-       hvordan eleven oppfører seg når skolen har tilsynsansvaret på skoleområdet, på ekskursjoner, leirskole og lignende.
-      hvordan eleven oppfører seg mot andre elever, lærere og andre tilsatte (en skal særlig legge vekt på dette). Bannskap og dårlig språkbruk vurderes også. 

 


 

Grensesetting ved Namdalseid skole 
Vedtatt i lærerråd under sak nr 6/93. Årlig revisjon 
Ansvarlige for at reglene overholdes: 
         E =   Elevansvar
         F =   Foreldreansvar
         L =   Læreransvar 
 Nr.
Regel:
E
F
L
 1.
Alle skal hilse på hverandre ved første møtet om morgenen.
 X
 X
 
X
 2.
Alle skal bruke innesko/tøfler inne. Yttertøy og utesko skal være på gangen.
Innesko/tøfler settes på skohyllene ved dagens slutt.
 
X
 
X
 
X
 3.  *
Alle klasser skal ha trivselsregler og liste over ansvarsoppgaver.
 
X
 
 
X
 4.  *
Alle skal kjenne til skolens ordensregler.
 
X
 
X
 
X
 5.
Alle klasser skal stille opp ute før første time.
 
X
 
 
X
 6.
De forskjellige årstrinnene oppholder seg på anvist område.
 
X
 
 
X
 7.
Rutiner for morgensamlinger utarbeides for hvert trinn.
 
 
 
X
 8.
Det er leksefri fra fredag til mandag og til første dag etter ferie/helligdag.
 
 
 
X
9.
Det skal være tilsyn og orden i garderobene.
 
X
 
 
X
10.
Utesko settes i gangen oppe i gymbygget.
 
X
 
 
X
11.
Gyminngangen nede skal ikke brukes.
 
 
 
X
12.
Elever som ikke deltar i kroppsøving/basseng skal oppholde seg på anvist område.
 
 
 
 
X
13.  *
Følge regler og instrukser for bruken av spesialrom.
 
X
 
 
X
14.
Gi beskjed ved fravær.
 
X
 
X
 
15.
Ingen elev skal forlate skolens område uten tillatelse.
 
X
 
X
 
16.
Skolen skal ha melding dersom heimearbeidet ikke er gjort.
 
X
 
X
 
17.
Papir skal legges på bøker.  Det er ikke lov å skrive eller bruke markeringstusjer i lærebøker.
 
X
 
X
 
X
18.
Elevene har ikke adgang til takene på skolen.
Vaktmester eller lærere henter ned baller.
 
X
 
 
X
19.
Snøballkasting skal kun skje mot anvist mål.
 
X
 
X
 
X
20.
Elevene skal ha tilsyn mens de spiser.
 
 
 
X
21.
Datautstyr, kopimaskin og telefon kan kun brukes etter avtale med lærer eller administrasjon.
 
X
 
 
X
22.
Mobiltelefonen skal være avslått og lagt i skoleveska i undervisningstida dersom den ikke brukes i forhold til opplæringa.
 
X
 
X
 
X
23.
Alle skal gjøre seg kjent med trivselsregler for skolebussen.
 
X
 
X
 
X
24.
Alt utstyr / bøker skal settes tilbake etter bruk.
Det sørges for god merking på spesialrom.
 
X
 
X
 
X
25.
Arbeidsplassen og rommet skal være rein(t) og ryddig etter endt arbeidsdag.
 
X
 
X
 
X
* Vedlegg til reglene om grensesetting:
 Til p.  3:          Alle klasser skal ha trivselsregler og liste for arbeidsoppgaver.
                        Trivselsreglene bør si noe om:  
- gi ros
           - lytte til andre
          - vise hensyn
                        - vise respekt for andres meninger
                        - arbeidsro
                        - orden og plikter i klasserommet
                        - oppmerksomhet
                        - samarbeid
                        - åpenhet 
Til p.   4:         Ordensreglene skal gjennomgås og være oppslått i klasserommet. 
Til p. 13:         Følgende spesialrom skal ha egne regler: 
                        - Tekstilforming, sløydsal, musikkrom, skolekjøkken, gymsal, fellesrom, basseng, bibliotek/mediatek og naturfagrom.

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Kraftig snø -6