Hjem > Artikkel

Feiegebyr - informasjon fra Brannvesenet Midt

Brannvesenet Midt

Nedenfor finner du nærmere beskrivelse av regelverk for feiegebyr. Satsene dekker både feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

Brannvesenet Midt IKS består av kommunene Steinkjer, Verran, Inderøy, Snåsa, Osen, Namdalseid, Røyrvik og Lierne. Alle kommunene har sammenfallende gebyrordning.

Den 17. desember 2015 trådte ny forskrift om brannforebygging i kraft som pålegger kommunen å gjennomføre feiing og tilsyn av boliger og fritidsboliger. § 17 i forskrift om brannforebygging omhandler kommunens plikter med feiing og tilsyn av fyringsanlegg:

  • Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverket* blir feiet ved behov.
  • Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk*.

*Med byggverk menes det hovedsakelig boliger og fritidsboliger.

Feiing deles i 2 kategorier. Kategori 1: Skorstein med høy sotdannelse/beksot (feies innenfor 1 til 2 år). Kategori 2: Skorstein med lav sotdannelse (feies innenfor 4 til 10 år). For tilsyn er det valgt å innføre en sats pr år. Intervallet for feiing og tilsyn er behovsprøvd. Det vil si at for eksempel en bolig normalt vil ha tilsyn hvert femte år, mens en kommunal utleiebolig (som gjerne inneholder risikoutsatte grupper) kan få tilsyn hvert tredje år. Tilsyn består av en kontroll av fyringsanlegget og brannsikkerheten i boligen/fritidsboligen. Hvis det er mangler vil det bli utarbeidet en rapport som vil følges opp.

Denne feiegebyrordningen omhandler kun boliger og fritidsboliger langs vei. Brannvesenet Midt IKS har definert at fritidsboliger langs vei maksimalt skal ha 10 minutters gange fra nærmeste parkeringsplass. Fritidsboliger som ligger utenfor dette tidsspennet vil ikke omfattes av denne feiegebyrordningen ennå.

Eksempel 1:
En huseier med en standard enebolig/fritidsbolig med en stk. skorstein med lav sotdannelse; vil etter de nye satsene betale kr 400,- (285+115) i årlig avgift for feiing og tilsyn.

Eksempel 2:
En huseier med skorstein med høy sotdannelse vil måtte betale kr 630,- (285+345) i årlig avgift for feiing og tilsyn.

Prisene er inkludert merverdiavgift.

Satser på feie- og tilsynsgebyr, gjeldende fra 2019:
Gebyrene skal dekke både ordinær feiing, og tilsyn av fyringsanlegg. Oversikt over gebyrene finner du her

Hjemmel for innkreving av gebyr til dekning av lovbestemt feiing.
Brann-og eksplosjonsvernloven § 28, annet ledd, hjemler adgang til å innføre gebyr til dekning av lovbestemt feiing og tilsyn. Forskrift om brannforebygging § 17 pålegger kommunene å gjennomføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Kommunene må treffe vedtak om gebyrfastsettelse i henhold til forvaltningslovens §§ 38 og 39. Brann- og eksplosjonsvernloven og forskriften setter ingen begrensninger for kommunen til å fastsette størrelsen på gebyret, som for eksempel avhenger av type og størrelse på fyringsanlegget, eller på annen måte differensiere gebyret.

Selvkostprinsipp:
Gebyrfastsettelsen for feietjenesten er basert på prinsippet om at gebyret kun skal dekke kostnaden for denne kommunale ytelsen, og ikke brukes som skattegrunnlag. Dette innebærer at gebyret ikke skal dekke kostnadene ved andre kommunale ytelser. Utgifter som normalt dekkes av gebyret er driftsutgifter som anskaffelse av utstyr til tilsyn og feiing, lønnsutgifter, bilhold, data- og kontorkostnader, samt utgifter til kurs, reise og opphold.

Engangsgebyr:
Fjerning av beksot er en viktig del av feiervesenets forebyggende oppgaver for å hindre skorsteinsbranner, og er en del av det lovbestemte arbeidet. Arbeidet er så ressurskrevende, at dette er en oppgave som ilegges gebyr etter medgått tid.

Gebyr ved ikke utført feiing/tilsyn:
Gebyrplikten er normalt ikke knyttet til tidspunktet for når den enkelte feiing eller tilsyn gjennomføres. Det er fastsatt et prinsipp om at gebyr kan kreves inn, selv om feiing og tilsyn ikke er utført, dersom:

  • feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig

  • feier etter varsel og oppmøte på fastsatt dag, ikke har fått tilfredsstillende adgang til fyringsanlegget fordi eier eller bruker ikke har vært tilstede, og ikke har lagt til rette for sikker adkomst til fyringsanlegget, eller ikke har kvittert på tekstmelding om at trekkluker er stengt

  • Ikke møtt på avtalt tidspunkt, eller unnlatt å møte ved tilsyn

 

Gebyrfritak:
Forutsetning for gebyrfritak er at fyringsanlegget ikke er intakt, der ildsted og pipe er fysisk atskilt.

Fremdrift:
Brannvesenet Midt IKS har som målsetning at fritidsboliger langs vei, skal ha fått varsel om feiing/tilsyn innen 2020.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Skyet 4