Hjem > Artikkel

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke/dempe konsekvensene av fattigdom, slik at flere barn og unge kan delta på viktige sosiale arenaer, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.
 

Husk søknadsfrist 13. desember 2019.

Midlene fordeles av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), etter utlysning og prioritering i kommunene. 

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler til tiltak som bidrar til:

  • At barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • At barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • Deltakelse på alternative mestringsarenaer for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer

I saksbehandlingen kan Bufdir vektlegge:

  • Omfang av fattigdom i barnefamilier i kommunen eller bydelen 
  • Geografisk spredning ved fordelingen av midlene 
  • Den totale størrelsen på tilskudd til kommunen gjennom ordningen 
  • Samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester 
  • Integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinnteksfamilier 
  • Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold

Krav om egenfinansiering
Offentlige instanser og private aktører forplikter seg til å bidra med 20 % av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering. For frivillige organisasjoner er det et krav om at tilskuddsmottaker bidrar med 5 % i egenfinansiering.

Slik søker du

Du må bruke Bufdirs søknadsportal. Søknadsfristen er 13.desember 2019.  

Søknadsskjema:
Mer informasjon og søknadsportal

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Snøbyger 1