Elevenes skolemiljø

Opplæringslovens § 9 A gir sentrale føringer for elevenes skolemiljø. § 9a-1 uttrykker følgende:
Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Alle skoler skal tilrettelegges og drives slik at det blir tatt hensyn til trygghet, trivsel og elevenes læring. Det fysiske miljøet i skolen skal være i samsvar med faglige normer som fagmyndighetene til en hver tid anbefaler. Alle elever har også rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov, dette gjelder blant annet for funksjonshemmede.

Alle skoler skal aktivt og systematisk arbeide med å fremme et godt psykososialt miljø som medfører at den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Ved alle grunnskoler i Namsos er det utarbeidet egne retningslinjer for å forebygge mobbing, likeså tiltak som skal iverksettes dersom mobbing forekommer.

Dersom elever og foreldre mener at føringer i loven ikke følges ved skolen, kan det fremsettes klage til skolens ledelse. Skolen skal alltid følge opp klage med klagebehandling. Skolen vil orientere den som klager om den videre saksgangen.

Ved alle skoler skal det være etablert skolemiljøutvalg, jfr. Opplæringslovens § 9a-6. Skolemiljøutvalget har et særlig ansvar for å følge opp elevenes skolemiljø

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Regn 14