Hjem > Artikkel

Forhåndsvarsel om tildeling av offisiell vegadresse

Varsel i henhold til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.2.1967(forvaltningsloven) kapittel IV, § 16 og Lov om eigedomsregistrering av 17.6.2005 (matrikkellova) kapittel 4, § 21.

I forbindelse med overgang fra matrikkeladresser (gnr./bnr.) til vegadresser for hele Namdalseid kommune, forhåndsvarsles det herved om at alle matrikkeladresser nå vil bli om-adressert til vegadresser.

I kommunen sin kartløsning www.kommunekart.com (velg kommune «Namdalseid» i nedtrekksmenyen) – vises hele din adresseveg – med farget skravur – og ditt tiltenkte husnummer med rosa tall. Planlagt plassering av veiskilt for adressevegnavn og nummertilvisning – er også vist i kartet – legg merke til at disse skiltene er planlagt både på offentlig og privat grunn. Merknader til skiltplasseringer sendes kommunen.

Innbyggere som ikke har tilgang til datamaskin, eller av andre grunner ønsker bistand til å finne sitt husnummer, kan møte opp på Servicekontoret og be om bistand til å sjekke husnummer.

Hjemmelsgrunnlaget

Kommunens forvaltning på dette området er i henhold til Lov om eigedomsregistrering av 17.06.2005 nr. 101 (matrikkellova) kapittel 4 § 21 og tilhørende forskrift (matrikkelforskriften) kapittel 12 §§ 49-59.

Begrunnelse

Det er klare gevinster ved å skifte fra matrikkeladresser til presise vegadresser, ved at utrykning, distribusjon, offentlige og private tjenester, og besøkende finner fortere frem.

Uttalerett

Etter matrikkellovens § 21 har de som blir berørt av adressetildelingen anledning til å uttale seg. Uttaleretten er ifølge merknaden til matrikkelforskriften § 50 7. ledd knyttet til hvilken veg adresseobjektet skal knyttes til, og eventuelt hvilket adressenummer enheten skal ha.

En eventuell uttalelse må være grunngitt og undertegnet og sendes Namdalseid kommune, adressemyndigheten, innen 3 uker.

Etter fristens utløp vil offisielt adressevedtak bli sendt ut.

Informasjonsbrosjyre om tildeling av vegadresser vil bli lagt ut på hjemmesiden, på facebook og i papirutgave på Servicekontor mm.

Eiendom og Teknisk

Brosjyre - Informasjon om tildeling av vegadresser

Navneliste over vedtatte veger og områder i Namdalseid kommune

 

 

 

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Regn 15