Gjødsling av skog - tilskudd

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Tilskudd til gjødsling er et produksjons- og kvalitetsfremmende tiltak.  Det kan gis inntil 40 % tilskudd til gjødsling.

  Det kan gjødsles på egnede arealer på vegetasjonstypene blokkebærskog, bærlyngskog, blåbærskog, småbregneskog, storbregneskog og på torvmark med etablert foryngelse.

  Gjødsling utføres i produksjonsskog med mindre enn 20 % løv på furudominerte arealer med bonitet F8 til F17 og grandomin­erte arealer på bonitet G8 til G20. Bestandet bør ha optimal tetthet og ikke være flersjiktet. Lavarter bør utgjøre under halvparten av marksjiktet.

  Se også brosjyre om gjødsling

  http://www.skogkurs.no/info/gjodsling_i_skog.pdf

  Målgruppe

  Skogeiere.

  Brosjyrer, dokumenter,
  kart og lignende

  Lover

  Se § 4 i forskrift om miljøtiltak i skogbruket.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Søknad om tilskudd sendes til kommunen så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet.

  Det må foreligge regning/faktura som dokumenterer utført gjødsling. Areal, bonitet, gjødselmengde og vegetasjonstype pr felt må oppgis, sammen med kartutsnitt som viser beliggenhet av det aktuelle feltet.

   Frist for å levere søknad til kommunen er 15. september.

  Det er utarbeidet miljøkriterier for gjødslingen.

  Nærmere informasjon om søknad til tilskuddet her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/gjodsling-som-klimatiltak#forvaltning-av-tilskuddet
   

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Landbruksdirektoratet har laget et notat om søknadsprosessen: Notat- praktisk beskrivelse av rutiner for kommunens registrering, godkjenning og utbetaling til tilskudd til gjødsling https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/gjodsling-som-klimatiltak/_attachment/53676?_ts=159db56dca0

  Saksbehandlingstid

  Kommunen/Fylkesmannen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette. Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Landbruksdirektoratet for vedtak gjort av Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 28.02.2018 17:45

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Sludd 2