Hjemmeundervisning

I følge opplæringslovens § 2-1 har barn og unge plikt til grunnskoleopplæring, og rett til en offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med denne loven og tilhørende forskrifter. Foreldrene kan oppfylle plikten i en offentlig skole, i en godkjent privat skole eller gjennom heimeundervisning.

Foreldre til elever i grunnskolen kan starte hjemmeundervisning. For å kunne starte opp med hjemmeundervisning, må det sendes skriftlig melding til den skolen som eleven normalt skulle ha gått ved. Hjemmeundervisninga kan ikke starte opp før skolen har gitt en skriftlig tilbakemelding. 
 
Tilsyn
 
Hjemmeundervisning medfører at foreldrene gir opplæring til egne barn i alle fag. Kommunen fører tilsyn med den pliktige opplæringa. Dette gjelder også for hjemmeundervisning  jfr. Opplæringsloven, § 14-2. Det medfører at en lærer kommer på besøk og er til stede når eleven får undervisning. Foreldre vil under tilsynet kunne få noe veiledning. Kommunen kan også innkalle eleven til prøver. Prøver vil skje ved den skolen som eleven normalt ville ha vært elev ved.
Dersom det viser seg gjennom tilsyn at lovens krav om hjemmeundervisning ikke oppfylles, vil kommunen kreve at eleven begynner i ordinær grunnskole.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Skyet 2