Fallet_200x278

Reguleringsplan Fv. 17 Berre-Fallet, gang- og sykkelveg - planutkast til høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningslovens (Pbl) § 12-10, jfr. delegert fullmakt, har Rådmannen 11.07.2018 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Fv. 17 Berre – Fallet, gang- og sykkelveg, ut til høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 22.08.2018. Planområdet ligger i Namdalseid kommune, langs fv. 17 ca. 2,5 km nord for kommunesenteret, og ca. 0,7 km nord for Namdalseid skole. 

Oppstart av planarbeid

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8, varsles oppstart av reguleringsarbeid for Simonsaunet, Gnr 68 bnr 1 i Namdalseid kommune.

Kunngjøring - reguleringsplan Bjørgan

Namdalseid kommunestyre har 15.03.2018 i sak 2/18 vedtatt utkast til reguleringsplan Bjørgan, jfr. plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12. Reguleringsplanen består av en kartdel, planbeskrivelse og planbestemmelser.

Norgeskjell AS - søknad om akvakulturtillatelse for blåskjell på ny lokalitet Geitaneset - høring

Norgesskjell as søker om godkjenning av ny lokalitet Geitaneset i Namsos og Namdalseid Kommuner:
  • lokalisering: Geitaneset sør for Hoddøya, (64º27.219’N og 11º14.716’Ø)
  • konsesjonstype: blåskjell 
  • anlegg: bøyestrekkanlegg 

Eiendomsskatt 2018 - offentlig ettersyn

Namdalseid kommunestyre vedtok i sitt budsjettvedtak 14. desember 2017 at det for 2018 skal utskrives eiendomsskatt med en generell skattesats på 7 ‰ . I medhold av eiendomsskatteloven § 12a, differensieres satsene ved at skattesatsen for boliger, våningshus og fritidseiendommer settes til 6,5 ‰ av takstverdien.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 3