Kommunal revisjon

KomRev Trøndelag IKS ble etablert 25. juni 2004 av 21 kommuner i Nord-Trøndelag (av fylkets 24 kommuner) og fylkeskommunen i Nord-Trøndelag. Selskapets primære formål er å dekke deltakerkommunenes behov for revisjonstjenester.
 
KomSek Trøndelag IKS ble etablert 1. juli 2004, og har ansvaret for sekretariatsfunksjonen i kontrollutvalgene i 21 kommuner i Nord-Trøndelag, fylkeskommunen og Innherred Samkommune.  Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. KomSek Trøndelag IKS har hovedkontor i Steinkjer og avdelingskontor i Namdalen.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Sludd 2