Prioriterte satsningsområder

Avfallshåndtering og gjenvinning; bl.a. kildesortering, reduserte avfallsmengder og mer miljøriktig handtering av avfall.  

 •  Kommunen skal redusere avfallsmengden og sikre miljøriktig handtering av avfall
  • Avfallsplaner ved hver enhet.
  • Alle enheter innfører kildesortering på minimum følgende fraksjoner:
   Papir, papp, farlig avfall, ee-avfall, matavfall.  
  • Ha kontroll med farlig avfall fra kommunal virksomhet
  • Avfallsmengden fra kommunens drift skal reduseres med 5 % i perioden 2010 – 2012.
   Måloppnåelse: Kommunen ser ut til å nå målet.
  • Det er et mål at villfyllinger i kommunen skal fjernes. Tiltak i regi av MNA utredes.
  • Innføre bedre system for avfallsrapportering.

 

 

Innkjøp og forbruk; bl.a. et bedre forbruksmønster i egen virksomhet gjennom lavere forbruk av varer og tjenester og mer effektive innkjøp

 • Kommunen skal forbedre sitt forbruksmønster gjennom lavere forbruk av varer og tjenester og mer effektive innkjøp med vekt på bærekraftig utvikling og miljø
  • Bevisstgjøring og informasjon om innkjøpsordningen gjennom Nord-Trøndelag fylkeskommune
  • Redusere papirforbruket
  • Bevisstgjøring av ledere, ansatte og elever på generelt forbruk 
  • Redusere papirforbruket med 5 % innen 2015
  • Utsending a

Energiforbruk i bygninger og anlegg - Mål fram til 2015

 • Innføre bedre system for rapportering av energiforbruk
 • Energiforbruket knyttet til dagens bygningsvolum inkludert kommunehuset skal reduseres med 15 % sammenlignet med nivået i 2008).  Kartlegging av alle kommunale bygg med tanke på inneklima og ENØK er gjennomført. Gjennomføring av tiltak i tråd med kartleggingen påbegynt. Bevegelsessensorer i kommunehuset installert. Skkifting av lysarmatur gatelys gjennomført. Kommunen ser ut til på nå målet om å spare 15 % i forhold til 2008..

 

 

Arealbruk  

 • Sikring,  skjøtsel og bruk av spesielt verdifulle naturområder,  kulturminner,  kulturlandskap og friluftsområder. Kommunen skal sikre og legge til rette for bærekraftig bruk av viktige naturområder og kulturlandskap.
  • Barn og unge skal bevisstgjøres om biologisk mangfold (naturen) slik  at de lærer å ta vare på natur og miljø.
  • Prioritere målene fra TUNZA-miljøkonferansen i energi- og miljøplanen
  • Synliggjøre og tilgjengeliggjøre kulturminner for befolkningen
  • Stimulere grunneiere til å benytte ordningen med miljltilskudd i jordbruket
  • Synliggjøre i kommuneplanen attraktiv strandarealer med tanke på friluftsliv og miljøhensyn
  • Grønt Flagg ved begge barnehager og skoler. Namdalseid skole og Vangstunet barnehage er resertifisert.

”Miljøfyrtårn” sertifisering av kommunale enheter 

 •  Minst en driftsenhet skal sertifiseres som miljøfyrtårn i planperioden.
   

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Lettskyet -3