Om Namdalseid

Namdalseid er en liten og mangfoldig kommune, som ligger sentralt mellom fjell og kyst i Nord-Trøndelag. Her har vi et aktivt og spennende kulturliv, og et næringsliv der jordbruk, skogbruk, småindustri og reiseliv står sentralt.

Fakta: 

Innbyggere: ca 1700
Areal: 766 km2
Severdigheter: Aasnæs glasværk, kommunens tursenårssted (Sjøåsen), Sjøtrøa - eldre kystbymiljø (Statland), Elda kirkested, Namdalseid kirke, Statland kirke
Administrasjonssenter: Namdalseid sentrum
Grender: Korsen, Namdalseid, Sjøåsen og Statland
Grense mot sjøen: 66 km
Høyeste fjell: Øyenskavelen 687 m.o.h.
Kommunevåpen: Kløverbladsnitt som symboliserer kommunens "grønne" profil med landbruk, kulturlandskap og utmark
Kommuneblomst: Klokkelyng


Levende lokalsamfunn

Barn og unge er viktige satsingsområder for kommunen. En kombinasjon av full barnehagedekning, gode skoler og allsidige fritidsaktiviteter, legger til rette for en trygg og aktiv oppvekst i Namdalseid.
Musikk- og kulturskolen gir et allsidig tilbud innen ulike kulturuttrykk. Ungdommens kulturmønstring er en årlig begivenhet, og vi har flere ganger hatt utøvere med i landsmønstringa. Den kulturelle skolesekken og andre aktiviteter, gir barn og unge et profesjonelt tilbud av gode kulturopplevelser hele året.
Et mangfoldig organisasjonsliv innen idrett og kultur, gjør Namdalseid til et levende lokalsamfunn med fokus på trivsel, samhold og utvikling. Kommunen er særlig kjent for sine gode miljø innenfor skisport og musikk.
To ungdomsklubber tilbyr et godt fritidstilbud for våre ungdommer .

Gode naturopplevelser
I Namdalseid finner du spennende natur med fjell, skogkledde daler, kulturlandskap, fiskerike elver og kyst. Namdalseid fjellstyre har lagt godt til rette for bruk av utmarka.

Vi har store områder med mye småvilt, og stor bestand av elg, hjort og rådyr. Noen av landets beste smålakseelver finner du også her. I tillegg finnes rikelig med fiskemuligheter i fjord og fjellvann, samt bær og sopp som kan høstes fra naturen.
Namdalseid har mye å by på for de som er interessert i jakt, fiske og friluftsliv. Gode snøforhold gir mulighet for lek og naturopplevelser i et vakkert vinterlandskap.
Som tilreisende kan finner du gode overnattingstilbud på hotell, campingplass eller utleiehytter i vår flotte utmark.

Variert næringsliv
Et moderne landbruk med optimisme og utviklingsevne preger næringslivet i Namdalseid. I tillegg til spennende nisjeproduksjon og økologisk jordbruk, finner du også tradisjonelt landbruk og reindrift.
Andre sentrale næringer er handel, service, småindustri, reiseliv, transport, verksted, bygg- og entreprenørvirksomhet. Samtidig er kulturbasert næringsliv - med fokus på utnyttelse av kvaliteten i utmark og kulturlandskap - en voksende næring i kommunen.

Historie
Namdalseid skiller Trondheimsfjorden og Namsenfjorden, og har tradisjonelt vært en ferdselsåre mellom nord og sør. Det gamle navnet på Namdalseid var "Eldueid" - etter gården Elda, og landskapsformen "eid" - som betyr veg over land mellom to vatn.
Namdalseid har alltid vært et jord- og skogbrukssamfunn også i eldre tider.
På 1800-tallet hadde Namdalseid en betydelig glassverksindustri, med Aasnæs- og Holmen glasværk på Sjøåsen. I dag står bare hovedhuset på Aasnæs glasværk igjen, og her kan du finne mer informasjon om glassverkshistorien og oppleve lokalt kunsthåndverk.
Tettstedet Statland ble bygd opp som industrisamfunn, basert på sagbruk og treforedlingsindustri, og har et særegent bygningsmiljø fra 1800-tallet.
 

Kommunevåpen

VapenNamdalseid kommunes kommunevåpen, Kløverbladsnitt, ble vedtatt i kommunestyret 31.08.89:
Namdalseid kommunes våpen blir: Kløvd av sølv og grønt ved kløverbladsnitt.
Namdalseid kommunes flagg blir: Kløvd av hvitt og grønt ved kløverbladsnitt.

Motivet er tegna/utført av Even J. Skoglund.

I statsråd 8. desember 1989 ble Namdalseid kommunes våpen og flagg godkjent.

Kløveren symboliserer at Namdalseid er ei jordbruksbygd med hovedsakelig grasproduksjon, eller som det stod i saksframlegget til kommunestyret; den symboliserer jordbruk, kulturlandskap og natur.

Kommuneblomst

klokkelyngNamdalseids kommuneblomst er Klokkelyng.
Kommuneblomst for Namdalseid kommune ble vedtatt i kommunestyret 9. juni 2000.

Klokkelyng, eller poselyng, er en liten dvergbusk med opprette, dunhårete kvister. Blomstene er rosa og oppblåste, og sitter i klaser i toppen av kvistene. Bladene er kransstilte og nålformete.

Klokkelyng har rikelig med nektar, og besøkes flittig av insekter. Noen går inn den riktige veien med sin sugesnabel, andre biter hull i bunn av blomsten, og stjeler nektar den veien.

Klokkelyng er en utpreget oseanisk art som vokser på basefattig myr og lynghei på Vestlandet. Den forekommer også på noen innlandslokaliteter, i åpen, fuktig skog. De atlantiske lyngheiene er en av de eldste kulturmarkstypene i Norge, skapt av 2000 års regelmessig brenning, beiting og fórsanking. I dag holder lyngheiene på å bli en sjeldenhet, de er truete av gjengroing, skogplanting og ulike arealinngrep. Langtransportert luftforurensing har også en negativ gjødslingseffekt. Dette medfører en usikker fremtid for de tidligere utbredte lyngheiene med klokkelyng og andre heiarter.

.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Regn 15