Helsestasjon

Helsestasjon for barn og foreldre

Namdalseid helsestasjon
Telefon: 94 80 30 03 ( Familiens hus i Namsos).
Telefontid: Mand-fred 08:00-10:00 og 13:00-14:00

Helsestasjonens oppgave er å forebygge sykdom og skade blant barn, og å fremme barns helse og trivsel. Helsestasjonene driver i det vesentlige opplysningsvirksomhet og gir råd og veiledning til foreldre og gravide. Helsesøstertjenesten er et tilbud til foreldre i oppfølging av barnets utvikling og trivsel og et tilbud om oppfølging av nasjonale tilrådinger om vaksinasjon.

På helsestasjonen blir barnet fulgt opp med regelmessige konsultasjoner og undersøkelser der det blir lagt vekt på barnets psykiske, fysiske og sosiale utvikling. Helsestasjonen samarbeider med kommunens øvrige tjenester, bl. a. fysioterapeut, barnehage, skole, barnevern, PPT, samt ulike avdelinger ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos og ulike spesialinstitusjoner.

Helsestasjonen på Namdalseid har tilholdssted i 1. etasje på Namdalseid helsetun og er bemannet med en helsesøster, jordmor og lege.
Psykiatrisk sykepleier jobber forebyggende i skolehelsetjenesten og barnehage.

Tilstedeværelse/ bemanning av Namdalseid helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsetjeneste for flyktninger:
Anniken Selbo , helsesøster. Skal ha ansvar for helsestasjon 0-6 år
Gunn Helen Fornes Osnes, helsesøster. Ansvar for skolehelsetjenesten i Namdalseid . I tillegg skal hun ha ansvar for helsetjenesten for flyktninger.
Begge helsesøstrene skal være tilstede på samme tid i Namdalseid. Fra 01.01.17 vil de være tilstede mandager i partallsuker og torsdag hver uke.
Beboere i Namdalseid kommune skal i tillegg kunne benytte seg av annen tilgjengelig kompetanse ved Namsos helsestasjonen.

Namsos helsestasjon
Besøksadresse: Familiens Hus, Carl Gulbransons gate 4, Namsos
Postadresse: Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos
Åpningstider:    kl. 08.00 - 15.45 i perioden 16.09. - 15.05.
kl. 08.00 - 15.00 i perioden 16.05. - 15.09.
Avdelingsleder: Hanne Lingen

Konsultasjoner
Konsultasjonene gjennomføres som individuelle konsultasjoner eller gruppekonsultasjoner. I gruppene blir foreldre med barn født omtrent samtidig satt sammen i grupper på 3-4 deltagere. Ved hver konsultasjon på helsestasjonen møtes gruppemedlemmene og diskuterer aktuelle gleder og problemstillinger relatert til barnas alder og utvikling. Gruppene etableres fra barna er mellom 4 - 8 uker og følger hverandre til barna er 10 måneder. Legekonsultasjonene tilbys ikke i grupper. Ved behov/ ønske får alle komme til ekstra samtale eller undersøkelse utenom de faste oppsatte konsultasjonene.

Skolehelsetjenesten

Alle skolebarn i alderen 6 - 20 år kommer inn under skolehelsetjenesten sitt arbeidsområde. Skolehelsetjenesten sine personellressurser er lege og helsesøster. Lege har det medisinsk faglige ansvar mens helsesøster er administrativt ansvarlig for tjenesten.

Skolehelsetjenesten samarbeider nært med foreldrene, skolens personell, fysioterapitjenesten, psykiatritjenesten og sosial- og barnevernstjenesten.

Skolehelsetjenestens oppgave er å forebygge sykdom og skade blant barn, samt fremme barns helse og trivsel.

Hva gjør vi i grunnskolen:

Hjemmet vil få nærmere beskjed når de ulike ting skal foregå, samt når elever får time til helsesøster ved forhold som er kjent fra tidligere og som skal følges opp av helsesøster. Det vil på alle klassetrinn bli foretatt konsultasjoner ut fra ønsker, behov og tidligere funn, samt informasjon/undervisning ut fra elevers, foreldres og lærerens ønsker, etter avtale.

Helsesøster har fast kontortid ved skolene, der elever og foreldre/forsatte kan ta kontakt uten avtale. Ut over dettet er elever og foreldre/foresatte velkommen til å ta kontakt med helsesøster på helsetunet. Helsesøster deltar i skoleteam ved aktuelle saker, og i ansvarsgrupper rundt barn med sammensatte behov.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Klarvær 0