Hjem > Artikkel

Kommunereformen i Namdalseid

OPPDRAGET
Statsråd Sanner i KMD inviterte i august 2014 kommunen til å delta i kommunereformprosessen med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Utredningen skal avsluttes med et kommunestyrevedtak senest våren 2016.
Departementet har utviklet en prosessveileder til hjelp for kommunene i utredningsarbeidet. Her foreslås det at en god start på prosessen vil være å skaffe en oversikt over hvor kommunen selv står og å kartlegge de viktigste utfordringene.

MANDATET
Kommunestyret oppnevnte utvalg for å følge kommunereformen i møte den 11.09.14.
Samtidig ble utvalget gitt et mandat i 6 punkter.

 1. Avklare hva som skal utredes, dvs behov for beslutningsgrunnlag
 2. Avklare innretning for et mulig samarbeid og aktuelle kommuner
 3. Vurdere å ta initiativ til drøftinger med aktuelle kommuner
 4. I samarbeid med administrativ ledelse gjennomføre drøftinger med aktuelle samarbeidspartnere
 5. Planlegge involvering av innbyggerne
 6. Eventuelt avklare hvilken framdriftsplan kommunen for egen del vil gå inn for

STATUS
Det forventes at kommunen redegjør for situasjonen i egen kommune. Dette kan gjelde bl.a.:

 • Kapasitet
 • Kompetanse
 • Økonomi
 • Samfunnsutvikling
 • Identitet
 • Lokaldemokrati m.m.
  Referat - utvalgsmøter
 

- 16.10.14
- 11.12.14
- 15.01.15
- 12.03.15
- 30.04.15
- 13.01.16
- 16.02.16
- 24.02.16
- 01.03.16
- 10.03.16

Resultatdokumenter

- Informasjon om folkeavstemning

- Opptak fra folkemøtet 2.mai

Andre dokumenter:
- Kommunestyresak 02/15
- Spørreundersøkelse mars 2015
- Rapport: Ungdomskonferanse 25.04.15
- Kunnskapsinnhenting, Midtre Namdal

- Rapport kommunereform Inn-Trøndelag

  Lenker
  kommunereform.no finnes ytterlige informasjon om reformen.

"Nykommune.no" er et utredningsverktøy for sammenslåing av kommuner. Slå sammen kommuner selv for å se resultat. Nettløsningen gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for den nye kommunen.

På bakgrunn av statusbeskrivelsen skal kommunen vurdere om det er framtidsrettet for kommunens samfunnsoppdrag å fortsette som egen kommune eller om innbyggerne er bedre tjent med at kommunen inngår i en større enhet gjennom sammenslåing med andre kommuner.
Departementet har utviklet verktøy for å beskrive status gjennom å sammenholde statistikk over ulike samfunnsparametre hentet fra KOSTRA hos SSB. Verktøyet heter «Ny kommune» og er en nettløsning som finnes på KMD sine hjemmesider. Verktøyet er basert på sammenslåtte kommuner der en selv kan velge ut kommuner som kan slå seg sammen.

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Tåke -1