Kontrollutvalget i Namdalseid kommune

Hvem er vi?

Kontrollutvalget er et folkevalgt organ oppnevnt av kommunestyret. Utvalget fører på kommunestyrets vegne tilsyn med kommuneforvaltningen, og med kommunalt eide selskaper.

I Namdalseid kommune består utvalget av 3 folkevalgte representanter. I.h.t. gjeldene bestemmelser så er 1 av utvalgets medlemmer fast medlem av kommunestyret. Utvalget informerer kommunestyret regelmessig om sin aktivitet, og skal i henhold til forskrift om kontrollutvalg også avgi en årlig melding til kommunestyret.

I et åpent, demokratisk samfunn er det en forutsetning at forhandlingene i folkevalgte organer prinsipielt skal være åpne for publikum. Dette er viktig for å sikre tilliten og legitimiteten til styringsorganene, og for å stimulere den enkelte innbygger til medvirkning. Lukkede møter bør bare praktiseres når lov- og regelverk har definert et vern for den parten opplysningene gjelder.

Et mål for kontroll og tilsyn er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen fungerer best mulig, og som ledd i dette er det naturlig at kontrollutvalgets virksomhet formidles.
Utvalget vedtok derfor i sitt møte den 15.03.11 at møtene heretter skal gå for åpne dører, og det første åpne møtet ble gjennomført den 09.05.11.

Møtene holdes på møterommet Dåapma og starter vanligvis kl. 09.00.

Møtekalender
09.02.2017
23.03.2017
18.05.2017
21.09.2017
22.11.2017

Hva gjør et kontrollutvalg?

Målet til kontrollutvalget er å se til at kommunen følger regelverket, og at kommunen er målrettet, effektiv og etisk i sin oppgaveløsning til beste for sine innbyggere.

Kontrollutvalget skal også sørge for at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Videre at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp av forvaltningen.

Til å hjelpe oss med å utføre våre oppgaver har vi;

KomSek Trøndelag IKS som yter oss sekreteriatbistand i.h.t. de behov vi til enhver tid har. Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt.

KomRev Trøndelag IKS som utfører bl.a. revisjon av kommunens regnskaper, forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller. Tjenestene selskapet leverer krever høy kompetanse innen en rekke fagområder, som f.eks. regnskap, økonomi, jus, forvaltning, metode osv. Selskapet har fokus på høy kvalitet, faglig integritet og etikk.

Rapporter fra forvaltningsrevisjoner er lagt ut på KomRev Trøndelag IKS sine hjemmesider.

Kan jeg som innbygger klage til kontrollutvalget?

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan derfor ikke behandle klager på enkeltsaker.
Kontrollutvalget kan likevel, på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker og oppfordring fra publikum, vurdere om kommunens egne retningslinjer og sentrale lover og forskrifter blir fulgt av forvaltningen.

Møteinnkallinger og protokoller

Møteinnkallinger og protokoller fra utvalgets møter er lagt ut på hjemmesidene til KomSek Trøndelag IKS. Gå til ”Kontrolllutvalg” i menyen på forsiden og klikk deretter på linken til Namdalseid kontrollutvalg. Klikk deretter på dokumentsymbolet etter aktuell møtedato.

Kontaktinfo for medlemmene i Namdalseid kommunes kontrollutvalg:

Kontakt oss gjerne via utvalgets e-postadresse kontroll@namdalseid.kommune.no
eller pr. post;  Namdalseid kommunes kontrollutvalg, v/ Per Arve Lie, 7750 NAMDALSEID.

Det er også mulig å ringe eller å sende e-post direkte til medlemmene i utvalget:

Funksjon Navn/adresse Tlf./e-post Vara
Leder Per Arve Lie
7750 Namdalseid
957 01380
pe-arv-l@online.no
1. Monika Mehlum
Nestleder Tom Arve Hågensen
7777 Nord-Statland
466 11 783
tom-arve@hotmail.com
2. Bodil Rømo
Medlem Ina Moe Egenes
7750 Namdalseid
994 15 862
Ina-Moe.Egenes@namdalseid.kommune.no
3. Sveinung Godø
Sekretær Einar Sandlund
KomSek Trøndelag IKS
938 97 555
einar.sandlund@komsek.no
 
Revisjonsselskap KomRev Trøndelag IKS 741 11 480
post@krt.no
 

Link til sekretariatet for kontrollutvalget: http://www.komsek.no
Link til revisjonen; http://www.krt.no

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Skyet 2