Hjem > Artikkel

Kunngjøring - vedtatt utkast til kommuneplanens arealdel

Namdalseid kommunestyre har 14.12.2017 vedtatt utkast til kommuneplanens arealdel 2017-2026, jfr. plan- og bygningsloven (pbl) § 11-15. Arealplanen består av en kartdel, planbeskrivelse med tilhørende konsekvensutredning og ROS-analyse, samt planbestemmelser. Planen omfatter både land- og sjøarealer i Namdalseid kommune. Arealplanen viser også hvilke reguleringsplaner som er gjeldende i kommunen.

Rettsvirkning etter plan- og bygningsloven § 11-6 omfatter hele planområdet, dvs. samtlige land- og sjøområder i Namdalseid kommune.

Planvedtaket opphever gjeldende arealplan vedtatt 21.08.2003, jfr. pbl. § 11-6.

Planvedtaket kunngjøres og dokumentene oppdateres og distribueres i samsvar med plan- og bygningsloven § 11-15.

Dokumenter:

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Thomas Åhrén
Rådgiver Eiendom og Teknisk
Namdalseid kommune
Tlf. 74 27 79 41

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Klarvær 10