Kystkultur - tilskudd

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Du kan søke om tilskudd til å sette i stand fredete og spesielt bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljø som er typiske for liv og virksomhet langs kysten. Midlene skal brukes til konkrete tiltak.

  Målgruppe

  I hovedsak private eiere og forvaltere (som kan være privatpersoner, stiftelser, frivillige organisasjoner og lignende)

  Kriterier/vilkår

  Det vil bli gjort en faglig vurdering av de kulturhistoriske verdiene. Hvilken betydning har tiltaket i forhold til målet med tilskuddsordningen? Bruk av tradisjonelle materialer, teknikker og håndverk samt opplæring og kunnskapsoppbygging vektlegges.  Tilskudd fordeles etter følgende prioritering: Tiltak som stanser og hindrer ytterligere forfall - Tiltak som sikrer kulturminner og kulturmiljø som det finnes få av.

   Se Norsk kulturminnefond for kriterier/vilkår for søknader som sendes dit.

  Samarbeidspartnere

  Riksantikvaren, fylkeskommunen og Norsk kulturminnefond

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Ta kontakt med fylkeskommunen hvis du ønsker nærmere informasjon om ordningen og om hvor du skal sende søknaden.

  Vedlegg

  Beskrivelse av tiltaket med tegninger og eventuelle fotografier.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  På grunnlag av fylkeskommunenes søknader fordeler Riksantikvaren tilskuddsmidler som sendes til fylkeskommunene for videre fordeling. Det er fylkeskommunen som fatter vedtak om tilskudd. Du får skriftlig melding om vedtaket. Styret i Norsk kulturminnefond fatter vedtak når det gjelder søknader som sendes dit.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Riksantikvaren for saker som fylkeskommunen har behandlet. Før klagen sendes dit, skal den instansen i fylkeskommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Riksantikvaren for klagebehandling. Klage på vedtak i Norsk kulturminnefond sendes til Kulturminnefondet.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 07.08.2018 16:27

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 1