Oppstart av planarbeid

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8, varsles oppstart av reguleringsarbeid for Simonsaunet, Gnr 68 bnr 1 i Namdalseid kommune.

Tiltakshaver er Geir J. Myren. HD plan & arkitektur as er utførende konsulent. Planområdet er på ca. 150 daa og planlegges regulert til fritidsbebyggelse, utleie/turisme, småbåtanlegg med tilhørende anlegg.

I samråd med Namdalseid kommune, konkluderes det med at planen ikke faller inn under vilkårene for konsekvensutredning.

Dokumenter:

Merknader som kan ha virkning for planarbeidet sendes på e-post til: carl@hdpa.no innen 24.08.2018.

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Snøbyger 1