Hjem > Artikkel

Reguleringsplan Bjørgan – planutkast til høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, jfr. delegert fullmakt, har Rådmannen 04.01.2018 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Bjørgan ut til høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 16.02.2018.

Planområdet ligger på Bjørgan i Namdalseid kommune. Bjørgan ligger 2 km nord for sentrum i Namdalseid. Planområdet er ca. 110 daa.

Bakgrunnen for at det fremmes en reguleringsplan er at det skal etableres ny skole og idrettshall innenfor planområdet. Kommunestyret vedtok igangsetting av prosjekt for ny behovstilpasset 1-10 skole og idrettsbygg ved idrettsbanen i Bjørgan, som skissert i konsulentrapport av Norconsult i sak 50/16, den 15.12.2016. Vedtaket vil ligge til grunn for detaljreguleringen.

Hensikten med reguleringsplanen er at det skal legges til rette for nytt skole og idrettsbygg ca. 200 meter nordvest for eksisterende skole, samt regulere tilliggende område med eksisterende offentlige bygninger, idrettsanlegg og kommunale/private boligområder til bebyggelse- og anleggsområde. Tiltakene skal gi ny skole for ca. 180 elever, ny idrettshall, forskjønning av området, bedre infrastruktur og økt trafikksikkerhet.

Dokumenter:

Planforslaget legges også ut på kommunens servicekontor.

Merknader og innspill sendes til Namdalseid kommune per post eller til postmottak@namdalseid.kommune.no

Høringsfrist: 16. februar 2018

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Regn 15