Reguleringsplan Fv. 17 Berre-Fallet, gang- og sykkelveg - planutkast til høring og offentlig ettersyn

Fallet_200x278

I medhold av plan- og bygningslovens (Pbl) § 12-10, jfr. delegert fullmakt, har Rådmannen 11.07.2018 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Fv. 17 Berre – Fallet, gang- og sykkelveg, ut til høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 22.08.2018. Planområdet ligger i Namdalseid kommune, langs fv. 17 ca. 2,5 km nord for kommunesenteret, og ca. 0,7 km nord for Namdalseid skole. 

Planarbeidet ble formelt oppstartet av Statens vegvesen, iht. Pbl § 12‐8, ved å annonsere i Trønder-Avisa den 30. mai 2013 samt varsel til berøre grunneiere og offentlige myndigheter.

Fv. 17 har relativt stor trafikkmengde med mye tungtrafikk. For å forbedre trafikksikkerheten langs fv. 17, skal det derfor bygges en ca. 300 meter lang gang- og sykkelveg på strekningen Berre – Fallet. Ved bygging av denne gang- og sykkelvegen vil det bli sammenhengende gang- og sykkelveg fra Berre til Namdalseid skole og videre sørover til sentrum.

Hensikten med reguleringsplanen er å gi avklaringer på nødvendig arealbruk som vil medgå til måloppnåelse om bedre trafikksikkerhet langs fv. 17 på strekningen. 

Planforslaget legges også ut på kommunens servicekontor. 

Dokumenter:

Merknader og innspill sendes til Namdalseid kommune per post eller til postmottak@namdalseid.kommune.no

Høringsfrist: 22. august 2018

Vår ref. 2013/4388–10 bes oppgitt ved henvendelse

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Snøbyger 1