Hjem > Artikkel

Reguleringsplan Langstrand hyttefelt PlanID 2017003 - planutkast til høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, jfr. delegert fullmakt, har Rådmannen 26.03.2018 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Langstrand hyttefelt ut til høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 14.05.2018. Forslag til reguleringsplan er en endring av eksisterende reguleringsplan med samme navn. Planområdet ligger på del av gnr/bnr 181/7 i Namdalseid kommune og er ca. 69 daa.

Bakgrunn og hensikt for endring av reguleringsplan er å få oppdatert planen iht. vedtatt bruk av området samt fortetting av området med 2 ekstra hyttetomter.

Dokumeter:

Planforslaget legges også ut på kommunens servicekontor.

Planforslaget (PlanID 2017003) med tilhørende høringsdokumenter finnes også tilgjengelig på kommunens digitale planregister http://webhotel3.gisline.no/Webplan_5040/.

Merknader og innspill sendes til Namdalseid kommune per post eller til postmottak@namdalseid.kommune.no.

Høringsfrist: 14. mai 2018   
Vår ref. 2017/7289–6 bes oppgitt ved henvendelse

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Regn 14