Hjem > Tjenester > Artikkel

Ressursgruppe for barn og unge

STATUTTER FOR RESSURSGRUPPE FOR BARN OG UNGE I NAMDALSEID

Mål:

 • Tverretatlig samarbeid benyttes for å bedre livssituasjonen for barn og unge med særlige behov.
 • Tverretatlig samarbeid skal vurdere hele miljøet - ikke bare den enkeltes behov.
 • Tverretatlig samarbeid må skje innen rammen av taushetspliktbestemmelsene.
 • De enkelte foreldre og barn / unge må settes i sentrum, og de bør i største mulig grad taes med i samarbeidet. Det bør praktiseres størst mulig åpenhet i forhold til foreldre.

Hensikt med tverrfaglig samarbeid:

 • Være forebyggende, både på system- og individnivå for å hindre problemutvikling.
 • Bidra til en positiv utvikling for barn og unge.
 • Koordinere samarbeid
 • Sikre dokumentasjon og skriftlighet
 • Sikre bredde i problem- og ressursanalyse.
 • Sikre ansvarsfordeling og samarbeid om arbeidsoppgaver.
 • Drøfte og sikre sammenheng mellom behov og tiltak.
 • Informasjonsutveksling, råd og veiledning.
 • Evaluering av igangsatte tiltak.

Deltakere:

 • Namdalseid skole v / rektor
 • Statland skole og Stjerten barnehage v / rektor / styrer
 • Vangstunet barnehage v / styrer
 • Spesialpedagogisk fagveileder / rådgiver
 • Representant fra helsesøstertjenesten
 • Representant fra barnevernstjenesten
 • Kontaktlærer, elever, foresatte og representanter fra andre etater ( for eksempel politiet ) innkalles ved behov.

Arbeid:

 • Dersom foreldre gir samtykke - helst skriftlig - til at informasjon utveksles, gjør dette samarbeid mellom etater mulig.
 • I enkeltsaker som skal opp til drøfting, bør barnas foresatte få anledning til å møte i utvalget. De bør da bli orientert i god tid før møtet.
 • Enkeltsaker kan drøftes anonymt både generelt og i forhold til rådgivning eller eventuell henvisning.
Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Lettskyet -3