Hjem > Artikkel

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til vedlikehold av private veger

Som informert i Melkrampa for oktober 2016, er det mulig å søke om tilskudd til vedlikehold av private veger. Søknadsfrist i 2016 er 15. oktober.

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til vedlikehold av private veger, vedtatt i Namdalseid kommunestyre - 19.03.2015:

1. Det gis tilskudd til vedlikehold av private veger i kommunen med inntil 50 % av
dokumenterte utgifter. Tilskudd gis forholdsmessig likt til alle godkjente søkere innenfor rammen som kommunestyret bevilger til formålet.

2. Utgifter skal dokumenteres med kopi av original faktura. Hvis søker er næringsdrivende og får refundert MVA skal nettobeløp eks MVA danne grunnlag for beregning av tilskuddet.

3. Vedlikehold i egenregi er ikke grunnlag for tilskudd.

4. Søknadsfrist for tilskudd er 1. oktober. Grunnlag for søknad om tilskudd er
dokumenterte utgifter for perioden f.o.m. oktober t.o.m. september, altså siste periode på 12 mnd. forut for søknadsfristen. For 2016 er fristen endret til 15. oktober.

5. Det gis ikke tilskudd til etablering av ny veg.


Vedtak gjort i klagesak 10.03.2016:
Ordningen med kommunalt tilskudd til vedlikehold av private veger er ment for sommervedlikehold av selve vegen.

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Regn 9