Fritak fra aktiviteter i skolen

Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) skal være et fellesfag for alle elever, uansett religiøs eller livssynsmessig bakgrunn. Undervisningen i faget skal ikke være forkynnende.

Opplæringsloven § 2-3a sier at skolen skal vise respekt for elevenes og foreldrenes religiøse og filosofiske overbevisninger og sikre retten til likeverdig opplæring. Elevene skal etter skriftlig melding fra foreldrene få fritak fra de deler av undervisningen ved den enkelte skolen som de ut frå egen religion eller eget livssyn opplever som utøving av en annen religion eller tilslutning til et annet livssyn, eller som de på samme grunnlag opplever som støtende eller krenkende.Det er ikke nødvendig å grunngi melding om fritak.  Det kan ikke kreves fritak fra opplæring om kunnskapsinnholdet i de ulike temaene i læreplanen.

Dersom skolen på et slikt grunnlag ikke godtar en melding om fritak, må skolen behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Skolen skal ved melding om fritak passe på at fritaket blir gjennomført, og legge til rette for tilpasset opplæring innenfor læreplanen. Fritaksretten gjelder alle skolefag. Skolen skal hvert år informere elevene og foreldrene/foresatte om reglene for fritak. Elever som har fylt 15 år, gir selv skriftlig melding som nevnt i første ledd.1

.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Skyet 2