Skolelenker

SKOLERELATERTE LENKER:

Den kulturelle skolesekken Nasjonal satsing som skal bidra til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag

Elevinspektørene Hva mener foreldrene om skolen?

Foreldrenettet FUG Foreldreutvalget for grunnskolen - et rådgivende utvalg for Kunnskapsdepartementet.

Grønt Flagg Grønt Flagg i Norge er en del av den internasjonale Eco - Schools ordningen som eies og drives av FEE

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsløftet Kunnskapsdepartementet (tidligere Utdannings- og forskningsdepartementet)  sendte høsten 2004 ut et rundskriv som informerer om kunnskapsløftet.

Lesesenteret

Matematikksenteret  Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.

PPT i MNR

Skolenettet Utdanningsdirektoratets tjeneste for elever, lærere og skoleledere, foreldre og andre som er interessert i skole og læring.

Skoleporten Nettsted for kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling i grunnopplæringen.

Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet er den største fagorganisasjonen i Norge for pedagogisk personale i utdanningssektoren.

Utdanningsdirektoratet Har ansvar for utviklingen av grunnskole og videregående opplæring.

Utdanning.no En portal som samler nettressurser om utdanning i Norge. Portalen eies av Kunnskapsdepartementet og inngår som en del av Nasjonalt læringsnett.

FAGLENKER:

Gruble net

Matematikk.org Det nasjonale nettstedet for matematikk

ANDRE AKTUELLE LENKER:

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag

HINT Høgskolen i Nord-Trøndelag

KOSTRA Nøkkeltall og grunnlagsdata for fylkeskommuner og kommuner

Norge.no Enkelt å finne frem i det offentlige

ODIN Informasjon fra regjeringen og departementene

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 19