Skolemiljøet - Det fysiske miljøet

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Skolen har en aktiv plikt til å passe på at skolen har et godt miljø, både fysisk og sosialt.

  Skolebygget og uteplassen skal tilpasses alle elever, også de med funksjonsnedsettelse.

  Elever og foreldre kan snakke med skolen og be dem rette opp ting som ikke fungerer bra nok. Skolen skal ta stilling til oppfordringen så fort som mulig og skal lage et skriftlig vedtak om saken.

  Elevene skal få ta del i planleggingen og i arbeidet for et trygt og godt skolemiljø.

  Skolen skal informere elever og foreldre om rettighetene deres og om skolens plikter.

  Målgruppe

  • Elever i grunnskolen og videregående skole
  • Elever som benytter skolefritidsordningen og leksehjelp
  • Foresatte

  Kriterier/vilkår


  Samarbeidspartnere


  Pris for tjenesten


  Lover

  Se spesielt
  friskolelova § 2-4 Krav til skoleanlegg og skolemiljø
  opplæringslova Kapittel 9A

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Skolen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til skolen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Fatter ikke skolen noe vedtak etter å ha fått tid til å vurdere saken, kan du allikevel klage som om vedtaket var gjort. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder skolen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

  Om skolen ikke har svart deg innen rimelig tid, kan du fortsatt klage som om skolen hadde fattet et vedtak.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 02.04.2019 12:10

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Tåke -1