Sosialtjenester for innsatte i fengsel

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Innsatte i fengsel kan søke sosialtjenesten i den kommunen de oppholdt seg i før innsettelsen, om økonomisk sosialhjelp og andre tjenester. Det forutsettes at man først undersøker om fengselsvesenet kan dekke det behovet man har. Pårørende kan få dekket reiseutgifter til fengselsbesøk hvis de ikke har penger til å dekke det selv. Ved løslatelse kan brukeren søke tjenester i den kommunen han/hun velger å oppholde seg.

  Tjenesten kan omfatte økonomisk rådgivning og støtte til utgifter som

  • klær
  • briller og andre hjelpemidler 
  • tannhelsetjeneste
  • kost og losji under permisjoner

  Ved løslatelse kan sosialtjenesten tilby

  • klær og sko
  • midlertidig husvære
  • hjelp til mer permanent etablering 

  Kriterier/vilkår

  Tjenestene tildeles etter en individuell vurdering.

  Lover

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier og lov om sosiale tjenester i NAV §§ 17, 18 og 19.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan henvende deg til den kommunen du bodde i før arrestasjonen. Hvis du ikke hadde opphold i Norge da du ble arrestert, kan du henvende deg til arrestasjonskommunen. 

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. 

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 21.08.2017 18:48

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 1