Tidlig eller utsatt skolestart

Opplæringslovens § 2-1 uttrykker at alle barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring og rett til en offentlig grunnskoleopplæring i henhold til loven og forskriftene til denne.

Grunnskoleopplæringa skal vanligvis starte opp det kalenderåret barnet fyller 6 år. Dersom det etter en sakkyndig vurdering er tvil om barnet er kommet tilstrekkelig langt i utviklinga til å starte opp på skolen, har barnet rett til å få utsatt skolestart i til sammen ett år dersom foreldrene gjør krav om det.

Etter sakkyndig vurdering og med skriftlig samtykke fra foreldrene, kan kommunen i spesielle tilfeller vedta å utsette skolestarten med ett år. Normalt er det Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) som er sakkyndig instans. Dersom foreldrene søker om det eller samtykker, kan kommunen etter en sakkyndig vurdering la et barn starte opp på skolen ett år tidligere når barnet innen 1. april har fylt 5 år. Sakkyndig vurdering skjer ved at PPT innkaller foreldre og barn til samtale og en test. I etterkant lages det en rapport hvor PPT gir en tilråding.

Det er sektorleder oppvekst som fatter vedtak om eleven kan starte opp på skolen ett år tidligere eller få utsatt skolestarten med ett år. Foreldre vil bli skriftlig underrettet om vedtaket. Alle henvendelser skjer ved at foreldre kontakter sektorleder oppvekst.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Sludd 2