Tilskudd til drenering - søknad

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Formålet med drenering er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord - til fordel for både avlinger og miljø. For planerte arealer kan det også gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

  God drenering (grøfting) er viktig for å få gode avlinger. Store deler av dyrkajorda i Norge har for dårlig drenering. Det gir dårlige vekstforhold for plantene og ofte vanskelige innhøstingsforhold. Resultatet er mindre avlinger med dårligere kvalitet. Dårlig drenert jord gir også større risiko for tap av jord og næringsstoffer til vann og utslipp av klimagasser til luft.

  Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører

  • vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold
  • vesentlig fare for flom og vannforurensning
  • fare for skade på automatisk fredede kulturminner

  Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er startet før tilskuddet er innvilget.

  Målgruppe

  Eier av, eller foretak som leier, jordbruksareal med behov for ny drenering

  Samarbeidspartnere

  Kulturminnemyndigheten (kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen og Sametinget) skal uttale seg når tiltaket kan berøre interesser innenfor deres fagområder.

  Brosjyrer, dokumenter,
  kart og lignende

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-Porten i Altinn. 

  Vedlegg

  Obligatorisk vedlegg:

  • kart med grøfteskisse

  Andre aktuelle vedlegg:

  • avtale med eier om å gjennomføre tiltaket
  • dokumentasjon av tidligere drenering eller planering
  • detaljert kostnadsoverslag
 • Saksbehandling

  Saksbehandling


  Saksbehandlingstid


  Klagemulighet

  Kommunen fatter vedtak om søknaden. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du  klage videre til Fylkesmannen.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 13.02.2019 12:07

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Tåke -1