Regler for utleie av skolelokaler i Namdalseid

Her kan du laste ned skjema for utleie PDF document ODT document

 1. Skolelokalene kan brukes av andre enn skolen og dens organer, men fester og lignende arrangementer som naturlig kan arrangeres i samfunnshus, grendehus og lignende, bør legges til slike steder.
  Ved konfirmasjoner kan skolelokalene leies ut i tilfeller hvor behovet er større enn det hotell, samfunnshus, grendehus og lignende i kretsen kan dekke. 

 2. Utleie av skolelokaler når skolen er i drift:
  Ved utleie av skolelokaler til innenbygds lag og foreninger er selve leien gratis, men leieren plikter å forreta svabring/mopping av benyttet areal.
   
 3. Utleie av skolelokaler når skolen ikke er i drift (helger/ferier):
  Leietakeren sørger for reinhold av benyttet areal.  Dersom slikt reinhold ikke er foretatt, kan leieren belastes de reelle utgiftene til dette. Utenbygds leietakere betaler driftsutgiftene. 
   
 4. For utleie av lokaler ved konfirmasjoner, stipulerer skolen en pris tilsvarende det som leie av samfunnshus etc. ville utgjøre. 

 5. Den enkelte skoles ledelse skal foreta utleien.  Er det tvilsspørsmål, avgjøres saken av rådmannen.  Ellers er forutsetningen at utleien til enhver tid skjer så rasjonelt som mulig. 

 6. Utleie kan nektes hvis reglene for bruken av lokalene ikke overholdes, eller hvis hygieniske eller pedagogiske hensyn skulle tilsier det. 

 7. Leierer/brukere må rette seg etter anvisninger fra rektor eller den han bemyndiger. 

 8. Røyking og bruk av alkohol i skolelokalene er ikke tillatt. 

 9. Bruk av lokalene må som hovedregel være avsluttet seinest kl. 21.30, slik at forsvarlig klargjøring kan finne sted før neste dags undervisning tar til. 

 10. Den skal alltid være en voksen som ansvarlig leder til stede når skolelokalene er i bruk.  Denne påser at regler og bestemmelser for bruken av lokalene blir fulgt.  Leieren skal gi melding til skolen om hvem som er den ansvarlige leder. 

 11. Ved utleie av gymnastikksalen gjelder følgende bestemmelser:
  1. Bare de som trener/utøver aktiviteter, lederne for disse, og personell som har
   tilsyn med skolen og virksomheten har adgang til salen i gymnastikk- og treningstimene.
  2. Ingen må ved idrettslige aktiviteter få i salen med utesko. Fotballsko er ikke tillatt. Gymnastikkskoene må være rene og ikke benyttet ute.  Skotøy som må antas å kunne påføre golvbelegg skader/merker må ikke benyttes.
  3. Generell bruk av utesko i salen er ikke tillatt med mindre arrangementets karakter gjør det naturlig og nødvendig.
  4. Lærerne og instruktørene må ikke forlate salen før alle deltakerne er ute, og de må også være til stede før timen tar til. 
    
 12. Bygninger, materiell, inventar og utstyr må behandles med forsiktighet.  Skader som oppstår må straks meldes til skolens ledelse eller vaktmester.  Leietakere kan gjøres økonomisk ansvarlig for skader påført bygninger, materiell, inventar og utstyr.
 

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Sludd 2