Varsel om oppstart av reguleringsarbeid, Skatlandvatnet hyttefelt

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8, varsles oppstart av reguleringsarbeid for Skatlandvatnet hyttefelt, Gnr 170 bnr 8 i Namdalseid kommune. Innspill og merknader sendes til HD Plan & Arkitektur AS, e-post: carl@hdpa.no. Frist er satt til 15.01.2019.

Dokumenter:

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Snøbyger 1