Videregående opplæring for voksne

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående skole, har etter søknad rett til videregående opplæring fra og med det året de fyller 25 år. Denne retten kan i spesielle tilfeller også gjelde ungdom som har behov for et mer tilpasset opplegg enn de kan få i vanlig skole. 

  Opplæringen skal tilpasses ditt behov og bygge på den formal- og realkompetansen du har fra før.

  Målgruppe

  Voksne fra og med 25 år. I spesielle tilfeller også unge i alderen 16 til 24 år.

  Pris for tjenesten

  Opplæringen er gratis. Fylkeskommunen har ansvar for å holde deg med nødvendige trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr.

  Lover

  Opplæringslova § 4A-3 og § 3-1
  Forskrift til opplæringslova kapittel 5 og 6

   

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Fylkeskommunen fatter vedtak om opplæringen. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke. Vedtaket vil også spesifisere hva tjenesten omfatter.

  Saksbehandlingstid

  Fylkeskommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket om retten til inntaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Fylkesmannen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning. Hvis du vil klage på andre forhold ved tjenesten, er det fylkeskommunens egen klagenemnd som er klageinstans.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 23.02.2018 14:02

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Snøbyger 1