Voksenopplæring

Opplæringslovens § 4A-1 gir føringer for hvem som kan ha rett til voksenopplæring innen grunnskoleområdet: "De som er over opplæringspliktig alder, og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så lenge de ikke har rett til videregåedne opplæring etter § 3-1. "Opplæringa skal tilpasses behovet til den enkelte."

 Opplæringslovens § 3-1 gir ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring etter søknad rett til tre års heltids videregående opplæring. Det opplæringstilbudet som gis skal være egnet slik at det kan tas eksamen og at vitnemål kan skrives ut, jfr. forskrift til loven, § 1-2.

Dersom du ønsker nærmere informasjon om tilbudet, kan du ta direkte kontakt med sektorleder oppvekst på telefon 74 22 72 23 .

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Skyet 2